#ELBA2035: UMBERTO MAZZANTINI

#ELBA2035: cECILIA pACINI, PRESIDENTE ITALIA NOSTRA ARCIPELAGO TOSCANO

Day 3 - Simona Bonafè

#ELBA2035: Patrizia Lupi, Direttrice Enjoy elba

Day 3 - Giovanni Pettorino

#ELBA2035: PAOLO BALLERINI

Day 2 - Docu/Seif

Day 3 - Live/Seif

Day 3 - Giampiero Sammuri

Day 3 - Giuseppe Tarzia

Day 3 - Vittorio Bugli

DAY 1 - SALUTO KARMENU VELLA